Wzory użytkowe

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wynalazków i wzorów użytkowych obejmujące:

  • zestawienia informacji o udzielonych prawach wyłącznych,
  • kompleksowe opracowywanie zgłoszeń wzorów użytkowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP,
  • odnawianie praw wyłącznych oraz wnoszenie opłat,
  • dokonywanie zmian w rejestrach,
  • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy,
  • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw wyłącznych,
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie cywilnych i karnych postępowań dotyczących ochrony praw wyłącznych przed naruszeniem,
  • przygotowywanie umów w zakresie wzorów użytkowych,
  • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw.